BŰNBÁNAT SZENTSÉGE (SZENTGYÓNÁS)

A bűnbánat szentsége, bűnbocsánat szentsége: Jézus Krisztus által rendelt szentség a keresztség után elkövetett bűnök eltörlésére. – Krisztus ui. a megváltásban kinyilvánította Isten atyai irgalmát, s egyben engedelmességével, áldozatával engesztelést nyújtott a világ bűneiért, azért joga volt megbocsátani a bűnöket, s meg is határozhatta az ember számára a megbocsátás föltételeit. A megváltás kegyelmeinek hordozójává az Egyházat tette, s így a bűnbocsánatnak is az Egyház az eszközlője. Az ember az Egyház révén először akkor kapja meg a bűnök bocsánatát, amikor a keresztségben megigazul. Későbbi bűneitől a bűnbánat szentségében szabadulhat meg, amely abban áll, hogy bocsánat kér Istentől, megbánja bűneit, és az Egyház képviselője – papja – előtt megvallja azokat. A pap pedig a Krisztustól, illetve az Egyháztól kapott megbízatás erejében feloldozza bűnei alól.

A gyónás módja:

* gyónásra való felkészülés: a Szentlélek segítségét kérjük, megvizsgáljuk lelkiismeretünket (lelkitükör alapján) és megbánjuk bűneinket
* gyónás: felsoroljuk bűneinket, elmondjuk a bánatimát
* gyónás után: hálát adunk a szentség kegyelméért, elvégezzük az elégtételt

Minden vasár- és ünnepnap 10.30-kor szentmise előtt a St-Martin templomban ill. megegyezés szerint bármikor.

A keresztény ember, ha a keresztség után vétkezik, kiengesztelődhet Istennel és az egyházzal a kiengesztelődés vagy bűnbánat szentsége által. A bűnbánat a bűnök megvallása, az elégtétel kötelezettségével, a bánat felindításával. Mindez a gyónásban történik; Isten szolgájának valljuk meg bűnünket, aki a feloldozást adja az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.

A bűnbánat szentsége a kiengesztelődés legmagasabb foka; általa vezeti az egyház tagjait a megtérésre; Isten szavának hirdetése, testvéri kibékülés, sértések elfelejtése, szeretet-cselekedetek az igazi bűnbánattartás… A szentségre főleg akkor van szükség, ha valaki a keresztség után súlyos bűnt követ el. Az egyházban a kiengesztelődéshez „ott van a víz és a könny“ – írja Szent Ambrus. A gyümölcstelen ág újra gyümölcsöt termő ággá válik. Aki bűnt követett el, már a bűnbánat szentsége előtt indítsa fel a tökéletes bánatot, mivel az magában foglalja a vágyat és az elhatározást a mielőbbi bűnvallomásra.

Viszont nem szükséges a gyónás a csupán bocsánatos bűnök esetén: elegendő hozzá az őszinte bánat, a szeretetgyakorlás, és az eucharisztia vétele. Ugyanakkor hasznos meggyónni a bocsánatos bűnöket is, hogy a lélek erősödjék. Nem szabad elfelejteni: az eucharisztia eltörli a bocsánatos bűnöket és megelőzi a súlyos bűnök elkövetését, amint a Tridenti Zsinat tanítja: „Üdvözítőnk meghagyta“, hogy (az eucharisztia) vételével „az ő emlékét tiszteljük“, hogy „megszabadítson a mindennapi bűnöktől, és előre megvédjen a halálos bűntől“ (Denzinger, 1638).